Kullanıcı Sözleşmesi

ENGELSİZ DESTEK GÖNÜLLÜ AĞI PLATFORMU ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR:

İşbu sözleşme Atatürk Bulvarı 105/605 Kızılay Çankaya/ANKARA adresinde mukim Eğitimde Görme Engelliler Derneği (Bundan böyle EGED olarak anılacaktır) İle Engelsiz Destek Gönüllü Ağı Platformu'na www.engelsizdestek.org internet adresi veya iOS & Android mobil uygulaması aracılığıyla “Üye” olan kişi arasında, tarafların karşılıklı ve hür iradeleriyle, “Üye”nin işbu sözleşmeyi anladığını ve kabul ettiğini beyan ettiğine yönelik gerçekleştirdiği elektronik onayı ile akdedilir.

KONU: İşbu sözleşme, EGED bünyesinde hizmet vermekte olan Engelsiz Destek Gönüllü Ağı Platformu’na üye olmak isteyen, gönüllüler ve faydalanıcı olmak isteyen görme engelli bireylerin üyeliklerine ilişkin usul ve esasları düzenleme altına alır.

TANIMLAR:

Aktivasyon yönergesi: Üyelik formu dolduran kişilerin gerçekliğini doğrulamak için başvuru yapan kişinin e-posta adresine gönderilen doğrulama iletisini,

Destek ilanı: Görme engelli üyenin eğitim yaşantısında karşılaştığı anlık bir erişilebilirlik sorununun giderilmesi için talepte bulunmasını, bu talebin gerekçelerini ve hangi yöntem ve araçlarla karşılanabileceğini  açıklamasını  sağlayan ilanı,

Engelsiz Destek Gönüllü Ağı Platformu: EGED bünyesinde hizmet vermekte olan, eğitim yaşantısında karşılaştığı anlık bir sorunu çözümlemek için gönüllü kişi veya kişilerin desteğine gereksinim duyan görme engelli kişiler ile, görme engelli bireylere yönelik gönüllü faaliyet yapmak isteyenleri bir araya getirmeyi amaçlayan ve bu sayede görme engelli kişilerin kısa sürede giderilmesi gereken probleminin çözümü için katkı verebilecek insanlarla etkileşim kurabilmelerini, gönüllü faaliyette bulunmak isteyenlerin ise doğrudan bu katkıya ihtiyaç duyan bireylerle temas halinde bulunabilmelerini sağlayan bir platformu

Erişilebilirlik sorunu: Bir ürünün, hizmetin ya da ortamın herkes tarafından ulaşılabilir ve kullanılabilir olmaması nedeniyle karşılaşılan sorunları,

Görme engelli: Görme kaybı olduğunu belgeleyebilen kişiyi,

Gönüllü: Her ne ad altında olursa olsun ücret yahut bir kazanç talebi yahut beklentisi olmaksızın, kendi rızası ile faaliyetlerde bulunma isteğinde olan kişileri

Kullanıcı: Henüz üyelik statüsünü kazanmamış ve herkese açık tüm içerikleri görüntüleyebilen kimseyi

Mobil uygulama: iOS ve Android işletim sistemlerine sahip cihazlarda kullanılabilen Engelsiz Destek Online Gönüllü Ağı Platformu yazılımını,

Platform yöneticisi: Platformun işleyişinden sorumlu kişileri,

Site: www.engelsizdestek.org internet adresi üzerinde yayın yapmakta olan Engelsiz Destek Online Gönüllü Ağı Platformunu

Üyelik: Üyelik formunun eksiksiz ve gerçeğe uygun şekilde doldurulması ve işbu sözleşmede yer alan şartların yerine getirilmesi ile kazanılan statüyü,

Üyelik formu: Mobil uygulama yahut sitede yer alan, faydalanıcı olmak isteyen görme engelli kullanıcılarla, gönüllüler arasındaki bağlantının kurulması amacıyla ad soyad, cinsiyet, engel durumu gibi  tanınmasını sağlayacak kişisel bilgileriyle iletişim bilgilerinin edinilmesini sağlayacak soruları içerir formu, ifade eder.

Eged, işbu sözleşmede yer alan şartlar çerçevesinde  Engelsiz Destek Gönüllü Ağı Platformunun işler bulunduğu süreçte platform üyeleri arasındaki  iletişimin sağlanmasını “üye” ise işbu sözleşmede yer alan hak ve yükümlülükleri çerçevesinde platformdan yararlanmayı taahhüt eder. Platform işler bulunduğu sürece yayınlanacak herhangi bir ilandan veya sistem içinde yapılacak işlemlerden asla bir ücret alınmayacağını, platformun kar amacı gütmediğini ve tamamen ücretsiz olduğunu beyan eder.  

ŞARTLAR:

ÜYELİĞİN KAZANILMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER:

  1)“Üye”lik statüsünün kazanılması için, gönüllü üye olmak isteyen  Kullanıcının “Site”de veya "mobil uygulamada" bulunan üyelik formunu, üyelik formunda talep edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda gerçeğe aykırı olmayacak şekilde doldurması gerekir. Gönüllüler, üyelik statüsünü üyelik formunu doldurmaları ve e-posta adreslerine gelen aktivasyon yönergesini tamamlamaları  ile , platform yöneticilerinin onayına gerek duyulmaksızın kazanır. Ancak  platform yöneticileri, bu kişilerin de bilgi ve belgelerini inceleyebilir ve bu kişilerden ek bilgi talep edebilir.

  2)“Görme engelli üye” olmak isteyen kişinin, üyelik formunu, formda  talep edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda gerçeğe uygun şekilde doldurmasının yanında  engel durumunu bildirir sağlık kurulu raporunu veya engelli kimlik kartını EGED'e ulaştırması gerekmektedir. Platform yöneticileri, görme engelli üyelerin engel durumlarını bildirir belgelerini  kontrol eder. Görme engelli kişilerin platforma üyeliği, bu belgelerin doğruluğunun platform yöneticileri tarafından onaylanması sonrasında tamamlanır. Eğitimde Görme Engelliler Derneği bünyesinde görmeyenlerin online müzik kütüphanesi olarak www.engelsiznota.org adresinde hizmet veren internet sitesine üye olan görme engellilerin, engel durumunu belirtir bir belge göndermesine gerek yoktur. Bu kişilerin üyelik başvurusu esnasında Engelsiz Nota'ya dair verdikleri kullanıcı adı kontrol edilir ve ilgili sitedeki üyeliği aktifse Engelsiz Destek Gönüllü Ağı Platformu'ndaki üyeliği de aktif hale getirilir. “Üye”, verdiği bilgilerin ve içeriklerin doğru, hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder.

  3) 18 yaşından küçük kişilerin platforma üye olabilmesi için başvuru ekranında bulunan veli izin formunun üye olacak kişinin velisi tarafından doldurulması gerekmektedir. Doldurulan bu formun başvuru ekranındaki ilgili alana yüklenmesi sonrasında, platform yönetiminin kontrolü ile kişinin üyeliği gerçekleşir.

  4)“EGED”, tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan “Üye”lik başvurularını reddedebilir veya “Üye”lik başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir.

  ÜYELİKTEN DOĞAN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

  5) Üye, üyelik etkinleştirme işleminin tamamlanması ve “Üye”ye bildirilmesi ile “Üye” işbu sözleşme ve “Site”nin ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır. “Üye”lik hak ve yükümlülükleri sadece “Üye”lik başvurusunda bulunan kişi üzerinde doğmakta olup “Üye” kesinlikle bu hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. “Üye”lik hak ve yükümlülüklerinin hangi gerçek veya tüzel kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması ve bu hususta söz konusu kişilerin “EGED”ten talepte bulunması halinde “EGED” elinde kullanıcı adı ve şifre bulunan gerçek veya tüzel kişinin ilgili üyelik hesabının “Üye” hak ve yükümlülüklerine sahip olduğunu kabul edecek ve bu doğrultuda işlem yapacaktır; böyle bir durumda “EGED”in üyelik bilgileri, üye işlemleri ve benzeri bilgiler doğrultusunda işbu madde içerisinde belirtilen kuraldan bağımsız olarak hareket etme hakkı saklıdır.

  6)"Üye"nin "Üye Profil Sayfası"na erişmek ve "Site" üzerinden bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, "Üye" tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliğine ilişkin sorumluluk üyeye aittir.  "Üye"nin, bu bilgilerin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı "Üyeler"in ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan "EGED"in doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur. "Üye", kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğun peşinen kendisine ait olduğunu; bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  7)"Üye", "Üye" ve "Kullanıcı" statülerinde iken "Site" üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda; işbu sözleşmenin hükümlerine, "Site"de belirtilen tüm şart ve koşullara, hukuka ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini,bu kural ve koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan eder.

  8)Görme engelli üye, Engelsiz Destek Gönüllü Ağı Platformu'ndan eğitim yaşantısında karşılaştığı anlık bir erişilebilirlik sorununun giderilmesi için talepte bulunma, gönüllü kişi ise bu taleplerden destek olabileceklerine karşılık verme yetkisine sahiptir. Görme engelli kişinin destek ilanı açabilmesi için görme engelli olduğunu bildirir belgeyi üyelik esnasında platforma iletmesi gerekmektedir. Gönüllü kişiler destek talep etmek için ilan oluşturamaz; yalnızca açılmış ilanlara destek olma başvurusunda bulunabilir. Görme engelli üyeler ise destek ilanı oluşturabilir ve açılmış bir ilana destek vermek için başvuru yapabilir. Engelsiz Destek Gönüllü Ağı Platformu'na üye olan kişiler, bu sözleşmede yer alan maddelerde belirtilen hükümlere aykırı davranışları nedeniyle Eğitimde Görme Engelliler Derneği'nin uğrayacağı her türlü maddi ve manevi zararı tazmin etmeyi ve konuyla ilgili cezai sorumluluğu üstlenmeyi kabul ve taahhüt eder. İşbu sözleşme ile belirlenen kullanım sınırları dışında “Site”nin ve “Site” üzerindeki içeriğin kullanılması hukuka aykırı olup; “EGED”in ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.

  9) Görme engelli üye ; destek talebinde bulunmak için açılan sayfada ilan başlığı, ilanın gerekçesi, ilanın geçerli olacağı tarih aralığı, gönüllü kişide aranan özellikler, kaç gönüllüye ihtiyaç olduğu, ilan türü, faaliyetin gerçekleşeceği şehir ve diğer detayları ayrıntılı, doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurarak ilan oluşturur. Oluşturulan ilan platform yönetimine bildirim olarak iletilir. Platform yöneticilerinin onayıyla ilan yayına girer. Platform yöneticileri ilanı gerekçe göstermeksizin reddedebilir veya ilanı oluşturan kişiden ilanda düzenleme yapmasını talep edebilir.  Ayrıca görme engelli kişi ilan yayınlandıktan sonra bir düzenleme yaptığında, ilanın güncel hali tekrar platform yönetimine iletilir ve ilanın son halinin uygun bulunması halinde tekrar yayına alınır. Destek ilanı, görme engelli üyenin destek talebinde belirttiği sayıda gönüllüye ulaşması halinde gönüllülerin başvurularına kapatılır. Görme engelli üyelerin platformdaki gönüllülerden talep edebilecekleri bazı destek türleri;  el yazısı halindeki notların seslendirilmesi, belli zaman aralıklarında yüz yüze ders çalışma isteği, görme engelli bir öğretmenin yazılı kağıtlarının seslendirilmesi, bir organizasyonun yürütülebilmesi için kolaylaştırıcılık veya bunların dışında karşılaşılan daha başka eğitimde erişilebilirlik sorunu olabilir. Bu platformda maddi destek veya bir eşya talebinde bulunulamaz; ücret karşılığında faaliyetlere ilişkin destek ilanı açılamaz.

  10) Platforma üye olan gönüllüler, bulundukları ilde gerçekleşecek bir faaliyet için bildirim alırlar. İlan detaylarını inceledikten sonra isterlerse talebe karşılık vermek için başvuru yapabilir veya ilan sahibinin yanıtlaması için ek soru sorabilirler. Görme engelli kişinin ilana yapılan başvuruyu onaylamasıyla eşleşme tamamlanmış olur. İlan oluşturma sayfasında belirtilen ilanın bitiş tarihini takiben hem görme engelli kişiye ve hem de gönüllü kişiye geribildirim formu iletilir. Bu formda faaliyetin gerçekleşip gerçekleşmediğini, şayet faaliyet gerçekleşmediyse bunun nedenini, geribildirim puanını, gönüllü faaliyete ilişkin varsa somut çıktıları ve diğer detayları bildirebilirler. Faaliyete ilişkin deneyimler ve görsel çıktıları isterlerse herkese açık halde yayınlayabilirler.

  11) Bir eşleşme sonucu gerçekleşen faaliyetin ardından görme engelli veya gönüllü kişi, aynı üyeyle tekrar eşleşmeme tercihinde bulunabilir. Eğer eşleşmeme tercihini görme engelli kişi yaparsa, gelecekte açacağı ilana dair detayları eşleşmek istemediği gönüllüler göremeyecek, bu ilan hakkında bildirim alamayacak ve ilana başvuru yapamayacaktır. Şayet gönüllü kişi görme engelli bir kişiyle eşleşmek istemezse, onun açtığı ilanları görüntüleyemeyecek ve kendi profil sayfası istemediği kişinin erişimine kapatılacaktır.

  12) EGED, üyeler arasında Platformda kurulan iletişim sonucu  eşleşme öncesinde  doğabilecek maddi ve veya manevi zararlardan sorumlu olmayacaktır.  Engelsiz Destek Gönüllü Ağı Platformu ve bu platformun işlerliğini sağlamayı taahhüt eden EGED, bu eşleşmeler sonucu platform üzerinde veya platform dışında yaşanabilecek hiçbir mağduriyet veya maddi ve veya manevi zarardan sorumlu tutulamaz.

  13) EGED, Platform üyelerinin  platform üzerinde  kendilerinin veya bir başkasının  kredi kartı ve banka hesap bilgilerini, kimlik, pasaport ve ehliyet gibi belgelerini, halka açık olmayan telefon numaralarını veya e-posta adreslerini de dahil olmak ve bunlarla sınırlı kalmamak üzere, kişisel verilerini paylaşmalarından doğabilecek maddi ve veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz.

  14) EGED, platform üyeleri arasında gerçekleşen eşleşme neticesinde bu üyelerden birine ait kişisel verilerin platform içinde yahut dışında paylaşılmasından doğacak maddi ve veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz.

   

  HİZMETE İLİŞKİN HÜKÜMLER:

  15) EGED platform üyelerine yalnızca platformun işler durumda olduğu süreçte üyeler arasında iletişimin kurulmasının sağlanmasını taahhüt eder.”, “Hizmetler”i “Site”de belirtilen şekil ve nitelikte sunacak olup, “EGED”in “Hizmet”in kalitesi, uygulanabilirliği, bütünlüğü, sürekliliği ve benzeri konularda herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu bulunmamaktadır. Platform aracılığıyla sağlanan hizmetin niteliği, kapsamı veya sürekliliği yönünden doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.  “EGED”, “Hizmetler”in içeriğinde ve kapsamında her zaman değişikliğe gidebilir, söz konusu değişiklikler “Site”de yayınlanma ile yürürlüğe girecektir. EGED hizmete ilişkin değişiklik yahut güncellemelerden doğacak maddi ve veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz.

  16) EGED, haklı bir nedeninin varlığı halinde hizmetin hiç veya kusurlu yahut geç ifasından sorumlu tutulamaz.

  17) Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, “EGED” işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, “EGED” için, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için “EGED”ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve “EGED”in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

  18) EGED”, “Üye” tarafından “Site”ye beyan edilen “Üye” bilgilerini; zorunlu haller hariç olmak üzere üçüncü kişilerle paylaşamaz. “EGED”, ancak yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde “Üye”nin kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır. Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve “Site”de çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, “EGED”, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir. “EGED”, kullanıcılar ve kullanıcıların “Site”yi kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir web sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir web sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, Web Sitesi'ni kaç kişinin kullandığını, bir kişinin Web Sitesi'ni hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten veya e-postasından veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler. “Üye” ve “Kullanıcılar”ın “Site” ile ilgili “EGED”e ulaştırdıkları her türlü istek, öneri, yorum ve soruları içeren bilgiler “Site” performansını ölçmek açısından saklanabilir.

  YAPTIRIMLAR VE ÜYELİĞİN SONA ERMESİ:

  19) Platformun amacı dışında kullanıldığının tespiti halinde, platform yöneticileri ve platformun işlerliğini sağlayacak Eğitimde Görme Engelliler Derneği, bu sözleşmede belirtilen yaptırımları uygular. Platformun amacı dışında kötüye kullanıldığının platform üyeleri tarafından anlaşıldığı durumlarda, bu bilgi platform üzerinde yer alan iletişim yönergeleri kullanılarak platform yöneticilerine iletilmelidir. Platform yöneticileri tarafından Platformun amacı dışında kötüye  kullanıldığının herhangi bir bildirim olmaksızın öğrenilmesi halinde yaptırımlar resen uygulanır. Aşağıdaki durumlar, platformun kullanım amacı dışındadır:

  A) görme engelli olmayan bir üyenin görme engelli olarak başvuru yapmaya çalışması;

  B) Platform üzerinde şiddet içeren, pornografik veya cinsel içerikli imgelemler, ayrımcı, yasadışı, ihlal edici veya nefret içeren görüntü, ses, metin veya başka içerikler yayınlamak veya oluşturmak;

  C) Diğer platform üyelerinin giriş bilgilerini isteme, toplama veya kullanma;

  D) Platformu kişi veya kişileri karalamak, takip etmek, zorbalık etmek, kötüye kullanmak, taciz etmek, tehdit etmek, farklı kimliğe bürünmek veya korkutmak için aracı kılmak;

  E) Hizmeti yasadışı veya yetkisiz bir amaç için kullanmak;

  F) Platformun çalışmasını engelleyecek her türlü yazılımsal zararlarda bulunmak;

  G) Platforma üye olan başka bir kullanıcının platformu kullanmasını kısıtlama girişimi;

  H) İlan sahibi ve destekçi kişilerin ilana ilişkin yükümlülüklerini mazeretsiz olarak yerine getirmemesi;

  İ) Kullanım sözleşmesinde yer alan diğer maddelerin ihlali;

  J) Platform üyelerinin yahut 3. Kişilerin paylaşma rızası bulunmayan kişisel verilerinin platform üzerinde paylaşılması;

  K) Platformu kazanç elde etme amacıyla kullanmak.

  20) “EGED”; işbu sözleşme ve “Site”de belirtilen kural ve koşullara aykırılık, “Üye”lik başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi, “Üye”lik başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun daha önce reddedilmiş olması, 19. Maddede belirtilen platformun kullanım amacı dışındaki durumlar, “Üye”nin gerçekleştirdiği işlemlerin “EGED” için hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi sebepleri ve benzeri sebepler de dahil olmak üzere, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın her zaman “Üye”nin üyeliğine son verebilir. EGED, üyeliğin sona ermesinden doğabilecek maddi ve veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz.

  YÜRÜRLÜĞE İLİŞKİN HÜKÜMLER:

  21) “EGED”, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda “Site”de ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, “Üye”nin tek taraflı beyanı ile değiştirilemez.

  22) İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersizliği, yasaya aykırılığı veya uygulanamazlığı, sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.

  23) İşbu sözleşme hükümlerini Eğitimde Görme Engelliler Derneği yürütür.

  24) İşbu sözleşme “Üye”nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

EGED logosu, mavi zemin uzerine orta noktalari kucuk beyaz bir alti nokta ve sag tarafta beyaz zemin uzerine siyah cengelli buyuk harflerle EGED yazisindan olusmaktadir. Engelsiz Destek Gönüllü Ağı Platformu, Eğitimde Görme Engelliler Derneği bünyesinde hizmet vermektedir.